Mate - Najbolja svjetska ekonomska literatura 2019. - page 9

|
E K O N O M I J A 9
Kako se zemlje natječu:
strategija, struktura i državno
upravljanje u svjetskoj ekonomiju
R. H. K. Vietor
STRATEGIJA, STRUKTURA I DRŽAVNO
UPRAVLJANJE U SVJETSKOJ EKONOMIJI
U knjizi Kako se zemlje natječu Richard Vietor razotkriva pri-
stupe kojima državne vlasti mogu na najbolji mogući način
postaviti smjer kretanja svoje zemlje i stvoriti zdravo ozra-
čje za ekonomski razvoj i isplativo privatno poduzetništvo.
U ovoj mješavini povijesti, ekonomske analize i intervjua s
rukovoditeljima diljem svijeta, Vietor daje detaljne preglede
različitih pristupa državnim potporama za razvoj. Među ze-
mljama koje se obrađuju nalaze se: Kina, Indija, Singapur, Sje-
dinjene Američke Države, Meksiko, Rusija, Saudijska Arabija
i Južna Afrika. Kako se zemlje natječu provokativno je djelo
koje nudi temeljite uvide u načine na koje se poslovni okoliš
razvijao u ključnim zemljama svijeta – te kako bi njihov ra-
zvoj mogao izgledati u budućnosti.
Premještanje usluga
R. E. Kennedy, A. Sharma
ISKORIŠTAVANJE OPTIMALNE VANGRANIČNE PRILIKE!
Autori u knjizi otkrivaju kako vangranično poslovanje uslu-
gama funkcionira u industrijama i pojedinim poduzećima te
ističu kako odrediti i provesti realistične ciljeve za nabavu
usluga za vaše poduzeće. Iz knjige ćete ujedno saznati tko
je uključen u vangranično poslovanje uslugama, razumjeti
vodeće poslovne modele i saznati sve o glavnim geografskim
centrima – od Kine i Indije do Mađarske, Rusije, Maroka,
Brazila, Južnoafričke Republike i Mauricijusa. U nastavku,
autori ocjenjuju političke inicijative u razvijenim zemljama i
u zemljama u razvoju, uključujući prijedloge SAD-a za ogra-
ničavanje vangraničnog poslovanja uslugama. U konačnici,
pregledavaju nove trendove u globalizaciji usluga, pomažući
vam da se pripremite za svijet kakav će biti – sljedeće godi-
ne, za pet godina i za deset godina.
Tiskano izdanje, tvrdi uvez,
305 str., 15 cm x 23 cm
Šifra: 193T
ISBN: 9789532460940
Harvard Business School
Press. 2010.
Tiskano izdanje, tvrdi uvez,
340 str., 15 cm x 23 cm
Šifra: 176T
ISBN: 9789532460865
Pearson Education /
Financial Times, 2010.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...85
Powered by FlippingBook